Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong năm 2021

Cập nhật: 18/10/2021
Bộ TN&MT vừa gửi Công văn số 6107/BTNMT-BĐKH tới các Bộ và 14 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề nghị lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong năm 2021.

Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện. Kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết đã được đánh giá tại Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bản đồ dự báo phân bố độ mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

Để đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong năm 2021, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Bộ Xây dựng; Giao thông vận tải;… và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động tiếp cận chiến lược mới về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và đề xuất bổ sung nội dung mới hoặc còn thiếu vào Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan nêu tại Nghị quyết số 120/NQ-CP trong năm 2021. Từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội cho các địa phương vùng Đồng bằng song Cửu Long trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo của các Bộ, địa phương gửi về Bộ TN&MT trước ngày 15/12/2021 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sơn Tinh

Nguồn: Báo bảo vệ rừng và môi trường