Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030

Cập nhật: 02/12/2021
Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1975/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước (ĐNN) giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của các vùng ĐNN, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT, bảo tồn thiên nhiên và thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam là quốc gia thành viên tham gia Công ước về các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar). Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đến năm 2025, hoàn thành việc điều tra, thống kê, kiểm kê diện tích các vùng ĐNN trên phạm vi toàn quốc; xác lập được các vùng ĐNN quan trọng, các vùng ĐNN quan trọng có dấu hiệu bị suy thoái và xây dựng được cơ sở dữ liệu về các vùng ĐNN quan trọng. Cùng với đó, cả nước có 13 khu ĐNN được công nhận là vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar); tăng diện tích các vùng ĐNN quan trọng được bảo vệ trên toàn quốc; Mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam được thiết lập và hoạt động có hiệu quả, trong đó chú trọng các hoạt động, chương trình du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường. Đến năm 2030, cả nước có 15 khu ĐNN được công nhận là khu Ramsar; tăng số lượng các khu bảo tồn ĐNN; phục hồi được ít nhất 25% vùng ĐNN quan trọng bị suy thoái…

Sếu đầu đỏ, loài biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim

Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thống kê, kiểm kê các vùng ĐNN và điều tra, xác lập Danh mục các vùng ĐNN quan trọng; Thành lập mới các khu bảo tồn ĐNN và mở rộng Mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam; Phục hồi các vùng ĐNN quan trọng bị suy thoái; Xây dựng và triển khai các mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng ĐNN quan trọng; Quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng ĐNN.

Để thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ trên, Kế hoạch đặt ra 6 nhóm giải pháp: Hoàn thiện các văn bản chính sách, pháp luật về quản lý các vùng ĐNN; Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý về ĐNN; Đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ĐNN; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ĐNN; ​Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ĐNN; Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này; định kỳ sau 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng và nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch trong việc xây dựng định hướng, kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia và các lĩnh vực liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN theo thẩm quyền: điều tra, đánh giá đối với các vùng ĐNN thuộc địa bàn quản lý và đề xuất các vùng ĐNN quan trọng trên địa bàn quản lý; thành lập và quản lý các khu bảo tồn ĐNN, xây dựng hồ sơ đề cử các khu Ramsar; phục hồi các vùng ĐNN quan trọng bị suy thoái; xây dựng và thực hiện các cơ chế chia sẻ lợi ích trong sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng ĐNN quan trọng; kiểm kê, phân loại vùng ĐNN; điều tra, đánh giá giá trị các vùng ĐNN quan trọng theo quy định của pháp luật; quan trắc, giám sát các vùng ĐNN quan trọng trên địa bàn theo thẩm quyền. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan triển khai các dự án nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; Tổ chức đánh giá, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định; Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng ĐNN trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

Nguyệt Minh

Nguồn: Tạp chí Môi trường