Tổ chức hội thảo quốc tế “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các dạng thức thờ nữ thần trên thế giới”

Cập nhật: 08/12/2021
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hội thảo quốc tế “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các dạng thức thờ nữ thần trên thế giới”

Theo quyết định, Bộ cho phép Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Ban quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, Châu Đốc-An Giang tổ chức hội thảo quốc tế "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các dạng thức thờ nữ thần trên thế giới". Tham gia hội thảo gồm đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan, nhà khoa học Việt Nam và châu Á-Thái Bình Dương thuộc lĩnh vực văn hóa. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến trên nền tảng webinar vào ngày 18/12/2021. Việc tổ chức Hội thảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lễ hội Bà Chúa Xứ - Ảnh minh họa - Nguồn: http://dulichbinhduong.org.vn/

Trước đó, tỉnh An Giang có kế hoạch xây dựng hồ sơ "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam" đệ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Việc tổ chức hội thảo này sẽ giúp tỉnh An Giang học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ cũng như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Tỉnh An Giang và Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam" đệ trình UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Cục Di sản văn hóa đã thống nhất về chủ trương tổ chức Hội thảo và đề nghị Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa một số vấn đề liên quan đến nội dung Hội thảo. Trường đã tiếp thu và chỉnh sửa theo đề nghị của Cục Di sản văn hóa. Trên cơ sở đó, Cục Hợp tác quốc tế đã trình Bộ trưởng phê duyệt cho phép Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Ban quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi San, Châu Đốc-An Giang tổ chức hội thảo theo đề xuất.

Thủy Bích

Nguồn: bvhttdl.gov.vn