Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phát triển nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái

Cập nhật: 25/01/2022
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái huyện Quan Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đề án nhằm mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái, hiệu quả sử dụng đất; đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quan Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái huyện Quan Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển du lịch để phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ và du lịch trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái phải được triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng tăng cường áp dụng rộng rãi các biện pháp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp; từng bước tăng dần tỷ lệ sản phẩm hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia; đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, đồng thời góp phần phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Quan Sơn. Phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái ở các quy mô, cấp độ từ hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm tạo ra thực phẩm hữu cơ, môi trường an toàn cho người dân, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Phấn đấu đến năm 2030 Quan Sơn đón được khoảng 16.000 lượt khách du lịch, trong đó, có 5.500 lượt khách quốc tế và 10.500 lượt khách nội địa.

PV

Nguồn: Tạp chí Du lịch