Sơn La hưởng ứng Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2022

Cập nhật: 12/05/2022
Sở TNMT Sơn La vừa ban hành Công văn số 1624/STNMT-QLMT ngày 10/5/2022, về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Thời gian hưởng ứng từ ngày 15/5 đến ngày 15/6.

Chương trình tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực năm 2022 tại huyện Bắc Yên.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố tùy vào điều kiện và nguồn lực tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị và có kế hoạch vận động toàn thể cộng đồng xã hội trên địa bàn tham gia các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2022.

Nội dung tuyên truyền tập trung chính về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển…trên cơ sở của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chương trình tuyên truyền về biển đảo năm 2021 tại Trường Đại học Tây Bắc.

Cùng với đó, thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự… tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Nguyễn Nga

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường - baotainguyenmoitruong.vn - Đăng ngày 12/05/2022