Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Cập nhật: 14/06/2022
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó chỉ rõ thành tựu, hạn chế; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế; rút ra một số kinh nghiệm quan trọng, chỉ rõ các vấn đề đặt ra đối với phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong vấn đề này…

Quang cảnh Hội thảo. 

Chiều ngày 13/6, tại thành phố Sầm Sơn, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực trạng và giải pháp.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; thực hiện chức năng giám sát xã hội, phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, tặng thiết bị, hàng hóa, đồ dùng  hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân như: cán bộ hưu trí, trưởng tộc, chức sắc tôn giáo; biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn có những hạn chế, tồn tại nhất định. Do vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các phong trào, các cuộc vận động, trước hết là tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng phát biểu ý kiến, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ quan, để từ đó làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó chỉ rõ thành tựu, hạn chế; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế; rút ra một số kinh nghiệm quan trọng, chỉ rõ các vấn đề đặt ra đối với phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong vấn đề này; trao đổi, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030…

Các đại biểu cho rằng, MTTQ các cấp cần tập trung vào các giải pháp như: Tiếp tục tăng cường và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân; nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ý thức trách nhiệm, chấp hành những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, khu du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: rà soát các quy định hiện hành để bổ sung, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, tồn tại, bất cập trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, tăng cường đầu tư nguồn vốn đề đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp, chăn nuôi gây ra…/.

Hương Diệp

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 14/06/2022