Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Cập nhật: 28/12/2008
Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt

Tính cấp thiết của đề tài  nghiên cứu:
Trong  bối  cảnh  tình hình thế giới  có  nhiều  biến  động  như hiện  nay, Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình là một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tình hình chính trị ổn định, đang hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới. Đối với du lịch, Việt Nam đã và đang được thế giới đánh giá là một điểm đến an toàn, mến khách. Vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch cũng đã được nhiều  Ban quản lý ở các khu du lịch, cơ quan quản lý chuyên ngành ở một số địa phương quan tâm, mà điển hình là Tp. Hồ Chí Minh, Hội An... Nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm đảm bảo ngày một tốt hơn an toàn của du khách.
Tuy nhiên, những giải pháp đã triển khai để đảm bảo an toàn cho khách du lịch còn thiếu triệt để, chưa đồng bộ, một số giải pháp có tính tình thế. An toàn của du khách ở nhiều khu, điểm và tuyến du lịch vẫn là vấn đề lớn cần giải quyết. Vẫn còn không ít hiện tượng cướp giật, đeo bám, chèo kéo khách, vi phạm các quy  định về vận  chuyển  khách,  vi  phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, dịch vụ kém, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch vẫn xảy ra trên nhiều địa bàn. Cho đến nay, việc nghiên cứu đầy đủ cả về thực trạng cũng như các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch ở Việt Nam vẫn chưa được triển khai.
Bởi vậy, việc nghiên cứu  đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt Nam là một đòi hỏi bức thiết để nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả   của hoạt động du lịch trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phạm vi nghiên cứu:
- Khái niệm an toàn cho khách du lịch được giới hạn trong phạm vi an toàn về tính mạng, về sức khỏe và về tài sản;
- Tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu các vấn đề về  an toàn của khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú điển hình (đối với cơ sở lưu trú chủ yếu nghiên cứu về an toàn thực phẩm), không đi sâu nghiên cứu vấn đề an toàn của khách theo loại hình du lịch (trừ loại hình du lịch mạo hiểm do tính chất đặc thù của loại hình du lịch này).

Nội dung chủ yếu và kết quả của đề tài:
Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề chính sau:

1. Tổng quan các vấn đề lý luận về an toàn của  khách du lịch (Các khái niệm, thuật ngữ về an toàn của khách du lịch; các yếu tố có khả năng gây mất an toàn cho khách trong quá trình sử dụng các dịch vụ du lịch…);

2. Đánh giá   thực trạng vấn đề an toàn của khách du lịch ở Việt Nam hiện nay:
- Các văn bản pháp lý hiện hành về đảm bảo an toàn của khách du lịch và tình hình thực thi các văn bản;
- Phân tích nhu cầu của khách du lịch liên quan tới các vấn đề về đảm bảo an toàn;
- Thực trạng về an toàn thực phẩm trong hệ thống cơ sở lưu trú;
- Thực trạng vấn đề an toàn của khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch điển hình;
- Đánh giá, phân tích những mặt tích cực, những yếu kém, bất cập trong vấn đề đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch hiện nay;

3. Kinh nghiệm của một số quốc gia, một số địa phương, khu du lịch ở Việt Nam  trong việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch (Nghiên cứu một số biện pháp đã được áp dụng tại một số quốc gia; một số địa phương; khu, điểm  du lịch ở Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch).

4. Đề xuất   một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch ở Việt Nam.
- Giải pháp về cơ chế chính sách trong vấn đề đảm bảo an toàn cho khách du lịch ở Việt Nam;
- Giải pháp nhằm tăng cường và đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam (Nhóm giải pháp đối với cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trong cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch; Những giải pháp nhằm quản lý VSATTP);
- Giải pháp về tổ chức và phối hợp liên ngành (Thành lập lực lượng cảnh sát du lịch; Phối hợp giữa CSDL và các lực lượng khác để đảm bảo an toàn cho du khách);
- Giải pháp về tuyền truyền, nâng cao ý thức bảo vệ du khách (Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ du khách; Phổ  biến  các  quy  tắc  ứng xử  trong du  lịch  cho  khách  du  lịch  và những người tham gia phát triển du lịch);
- Giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tham gia một số loại hình du lịch mạo hiểm (Quy hoạch phát triển các khu du lịch thể thao mạo hiểm; Thiết kế các tuyến du lịch thể thao, mạo hiểm cho phù hợp nhằm đạt được mức độ an toàn cao nhất cho khách du lịch khi tham gia loại hình du lịch hấp dẫn này; Thực hiện việc huấn luyện kỹ năng cho khách trước khi tham gia hành trình du lịch; Tăng cường sử dụng các trang thiết bị hiện đại; Trang bị những kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống truyền thống của người dân địa phương);
- Nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác dự báo khí tượng thủy  văn để phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho khách du lịch.

Chủ nhiệm đề tài:                                         Phạm Hữu Bào

Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài:       Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch