Sơn La: Hướng tới phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Cập nhật: 25/08/2022
Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm ngăn chặn, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường tại các khu vực đang có nguy cơ ô nhiễm; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, mô hình kinh tế, công cụ kinh tế hướng tới hạn chế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế chất thải phát sinh, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Một số mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%...; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,8%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 69%; Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên đạt 105.565 ha; Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cả diện tích cây ăn quả trên đất dốc đạt 56%; Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 32%...

Kế hoạch cũng xây dựng 4 nội dung chính, gồm: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi tường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên; Chủ động BVMT để góp phần nâng cao năng lực thích ứng BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính. Trong đó, Sơn La hướng tới phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái; Khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên, vật liệu thân thiện với môi trường. Cùng với đó, triển khai hiệu quả Dự án Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng; Thực hiện hiệu quả Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025…

Hồng Cẩm

Nguồn: Tạp chí Môi trường - tapchimoitruong.vn - Đăng ngày 24/08/2022