Bộ VHTTDL hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Cập nhật: 25/05/2023
(TITC) - Hưởng ứng phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 23/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Khẩu hiệu tuyên truyền của Ngày Môi trường thế giới là “Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển”; “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”; “Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu”; “Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất”; “Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó” và “Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2023 với chủ đề của Ngày Môi trường thế giới là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường). Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” (Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” (Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (Quyết định số 4216/QĐBVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐBVHTTDL ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Công văn số 47/BVHTTDL-KHCNMT ngày 06/01/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…

Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự trên các sản phẩm báo giấy, trang tin điện tử... tuyên truyền việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa; giới thiệu, phổ biến các điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn  trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối với Ngày Đại dương thế giới (8/6):"Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6): “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị  trực thuộc tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; giới thiệu điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng văn hoá sinh thái biển; tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương; khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 phù hợp trong các hoạt động thực tiễn.

Trung tâm Thông tin du lịch