Đức viện trợ 1,5 triệu Euro cho Đà Nẵng phát triển thành phố môi trường 

Cập nhật: 17/11/2009
Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức vừa quyết định viện trợ không hoàn lại trị giá 1.500.000 Euro cho dự án “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-thành phố môi trường”. Số tiền này sẽ được tài trợ cho UBND TP.Đà Nẵng theo cơ chế cấp phát từ ngân sách.
Vốn đối ứng do UBND TP.Đà Nẵng cân đối trong ngân sách hàng năm. UBND TP.Đà Nẵng đang hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan và ý kiến của Bộ KH&ĐT; thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định.
Nguồn: Báo Công an Nhân dân