Bảo tồn lim xanh ở Vườn quốc gia Bến En

Cập nhật: 14/03/2011
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án "Bảo tồn và phát triển loài Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliv) tại Vườn quốc gia Bến En".

Báo Nông Nghiệp ngày 11/03/2011 cho biết, mục tiêu của dự án là bảo tồn nguyên trạng, từng bước phát triển về số lượng, chất lượng loài Lim xanh; xác định hiện trạng quần thể, các tác động vào quần thể Lim xanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Lim xanh; xây dựng phương án bảo tồn nguyên vị và chuyển vị loài Lim xanh; phục hồi cây Lim xanh cổ thụ ở Vườn quốc gia Bến En.

Tổng kinh phí của dự án này là 1,819 tỉ đồng, được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013.

Hồng Phượng

 

Nguồn: ThienNhien.Net