Hà Nội hoàn thành xử lý 24/25 cơ sở gây ô nhiễm

Cập nhật: 05/04/2011
Thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ONMT) nghiêm trọng, đến nay, Hà Nội đã hoàn thành 24 cơ sở, còn lại 1 cơ sở đang tiến hành các biện pháp xử lý triệt để.

Thành phố cũng chỉ đạo rà soát, thống kê và lập danh mục 422 cơ sở sản xuất thuộc 17 ngành nghề có nguy cơ gây ONMT nghiêm trọng, trong đó 122 cơ sở đã được UBND thành phố yêu cầu di dời ra khỏi khu vực nội thành.
Đến nay, 22 cơ sở đã di dời xong, một số cơ sở cũng đang tích cực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm xử lý triệt để ONMT.
Để làm tốt công tác xử lý ONMT tại các cơ sở phát sinh ô nhiễm, ngoài việc tiến hành thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng như trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp.
Nhờ đó, các doanh nghiệp đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các giải pháp khắc phục, xử lý ONMT với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng…

 

Nguồn: Hanoimoi