Xây dựng nhãn sinh thái

Cập nhật: 01/11/2011
Các hoạt động tình nguyện nhằm thúc đẩy du lịch bền vững ở Việt Nam

Xây dựng nhãn sinh thái

1.   Mục tiêu Xây dựng nhãn sinh thái

-    Thúc đẩy các hoạt động du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

-    Xây dựng hệ thống chứng nhận nhãn sinh thái áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam.

2.    Đối tác tham gia

-    ADEME: nhà tài trợ chính dự án đồng thời hỗ trợ chuyên gia quốc tế tư vấn kỹ thuật

-    ENERTEAM: tư vấn kỹ thuật

3.    Kết quả đạt được

-    Bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng tiêu thụ tài nguyên và năng lượng của 50 khách sạn vừa và lớn của Việt Nam

-    Xác lập tiêu chí nhãn sinh thái BÔNG SEN XANH áp dụng cho tất cả các cơ sở lưu trú Việt Nam

-    Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trong tiêu chuẩn BÔNG SEN XANH dành cho cơ sở lưu trú du lịch

-    Hướng dẫn đánh giá tiêu chí trong tiêu chuẩn BÔNG SEN XANH dành cho đánh giá viên.

Nguồn: Enerteam