Tích cực, chủ động trong quá trình hợp tác quốc tế

Tích cực, chủ động trong quá trình hợp tác quốc tế

Trong những năm gần đây, Việt Nam không chỉ tích cực tham gia vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu, mà còn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.

Lào Cai: Thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học

Lào Cai: Thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai triển khai các nhiệm vụ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học.

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

(TITC) - Ngày 26/7/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Bộ TNMT tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050

Bộ TNMT tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, nhằm lấy ý kiến từ các đối tác phát triển và các nhóm chuyên gia để hoàn thiện dự thảo. Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì Hội thảo.

Các nhiệm vụ của lĩnh vực du lịch trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Các nhiệm vụ của lĩnh vực du lịch trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

(TITC) - Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, lĩnh vực du lịch được định hướng phát triển theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch trước và trong chuyến đi.

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học là một trong những trọng tâm của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học là một trong những trọng tâm của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.