Ấn tượng chương trình Đại nhạc hội thế giới nước “Nước - Hồi sinh”

Ấn tượng chương trình Đại nhạc hội thế giới nước “Nước - Hồi sinh”

Đà Nẵng khởi động Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường bằng chương trình Đại nhạc hội thế giới nước “Nước - Hồi sinh” được tổ chức ấn tượng tại Nhà hát Trưng Vương tối 29/4.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội