Động lực cho du lịch Hậu Giang

Động lực cho du lịch Hậu Giang

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là quan điểm chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục tạo thêm động lực, điều kiện để du lịch Hậu Giang phát triển đúng tiềm năng.