Giữ gìn giá trị Tết truyền thống - Cơ chế thiêng bảo tồn di sản văn hóa

Giữ gìn giá trị Tết truyền thống - Cơ chế thiêng bảo tồn di sản văn hóa

Không chỉ là sự kết thúc một vòng thời gian tính theo năm, Tết như một sinh hoạt mang tính lễ hội quan trọng của mỗi dân tộc. Trước những thay đổi trong đời sống và tổ chức Tết Cổ truyền của các dân tộc thiểu số hiện nay, nhìn nhận dưới góc độ di sản văn hóa đặc sắc, việc tổ chức Tết hợp lý, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng cần được quan tâm.