Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn - Bình Định

Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn - Bình Định

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, thời gian qua tỉnh Bình Định triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (huyện An Lão), đồng thời tạo nguồn sinh kế ổn định cho người dân vùng đệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn.