Đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Tỉnh Quảng Nam đang đề xuất thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, với diện tích quy hoạch là 23.500 ha, gồm 21.857,2 ha phần biển và 1.642,8 ha phần đảo, nhằm bảo tồn toàn vẹn cả hệ sinh thái trên cạn và dưới biển.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội