Thêm 9 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 9 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.