Đa dạng các hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Đa dạng các hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Từ tháng 5/2021, Bộ TN&MT đã phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”. Đây là năm thứ sáu Bộ phát động “Tháng hành động vì môi trường”, tạo sự lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT trong toàn xã hội.