Chế tác, bảo tồn nhạc cụ truyền thống

Chế tác, bảo tồn nhạc cụ truyền thống

Để góp phần bảo tồn và phát huy nhạc cụ truyền thống, người Xơ Đăng ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) tích cực nghiên cứu chế tác và lưu giữ nhạc cụ dân tộc; đồng thời, trao truyền vốn văn hóa của dân tộc mình cho thế hệ trẻ.

Kon Tum: Người Xơ Đăng làm du lịch

Kon Tum: Người Xơ Đăng làm du lịch

Làng Vi Rơ Ngheo thuộc xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có hơn 300 nhân khẩu người dân tộc thiểu số Xơ Đăng trở thành làng du lịch cộng đồng thứ hai của huyện Kon Plông, sau làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, nhằm đa dạng hóa các hình thức trải nghiệm cho du khách.