Cứu hộ bốn cá thể gấu tại Rạp xiếc Trung Ương

Cứu hộ bốn cá thể gấu tại Rạp xiếc Trung Ương

Sáng 15/6/2021, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ bốn cá thể gấu tại Rạp xiếc Trung Ương. Đây là bốn cá thể gấu cuối cùng của Rạp xiếc Trung Ương Hà Nội, được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam chăm sóc, dưới sự đồng thuận và chứng kiến của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.