Đa dạng sinh học phải là trọng tâm của các chiến lược phục hồi Covid-19

Đa dạng sinh học phải là trọng tâm của các chiến lược phục hồi Covid-19

Đa dạng sinh học cần phải trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược phục hồi COVID-19 nếu thế giới muốn xây dựng một tương lai bền vững và linh hoạt hơn. Đây là lời kêu gọi của TRAFFIC trong bối cảnh cuộc họp Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF) bắt đầu diễn ra vào thứ 3 tuần trước.