Bình Thuận: Hợp tác, liên kết du lịch hướng tới phát triển bền vững

Bình Thuận: Hợp tác, liên kết du lịch hướng tới phát triển bền vững

Cùng với nỗ lực đầu tư đa dạng các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến… thì việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết du lịch là một trong những giải pháp hướng tới phát triển bền vững.