Long An: Quảng bá hình ảnh du lịch qua báo chí

Long An: Quảng bá hình ảnh du lịch qua báo chí

Xác định quảng bá du lịch qua báo chí góp phần định hướng tiêu dùng và điều chỉnh hành vi của khách tham quan, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch (TTXTDL) đã tạo mọi điều kiện đưa hình ảnh du lịch Long An lên báo, đài.