Thiện Thuật (Lạng Sơn): Xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc

Thiện Thuật (Lạng Sơn): Xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc khơi dậy, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.