Bảo tồn đa dạng sinh học - vì một tương lai xanh

Bảo tồn đa dạng sinh học - vì một tương lai xanh

Đa dạng sinh học có vai trò thiết yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, cân bằng hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, Lào Cai xác định công tác bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.