Quảng Ninh vào cuộc bảo tồn sinh vật biển

Quảng Ninh vào cuộc bảo tồn sinh vật biển

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tích cực xử lý hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề cấm, phương tiện cấm, góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội