Khoanh vùng bảo vệ 45 điểm di tích của Chiến trường Điện Biên Phủ

Khoanh vùng bảo vệ 45 điểm di tích của Chiến trường Điện Biên Phủ

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND nhằm rà soát, đánh giá lại hiện trạng các điểm di tích; xác định rõ ranh giới phạm vi đất di tích cần được khoanh vùng, bảo vệ; thực hiện cắm mốc bảo vệ di tích đồng thời phục vụ lập hồ sơ pháp lý liên quan đến các điểm di tích.