Bài cuối: Rừng Cà Mau đa dạng sinh kế

Bài cuối: Rừng Cà Mau đa dạng sinh kế

Ða dạng sinh kế để tạo nguồn thu lấy ngắn nuôi dài là giải pháp đã được quan tâm triển khai nhiều trong các lâm phần. Mật ong, chuối, cá, lúa và cả du lịch sinh thái cộng đồng… đã và đang mang lại hiệu quả.