Đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển Vì một “đại dương an toàn”, “đại dương thấu hiểu” và “đại dương tường minh”

Đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển Vì một “đại dương an toàn”, “đại dương thấu hiểu” và “đại dương tường minh”

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 chính là dịp để toàn dân thể hiện ý chí, quyết tâm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, sớm đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên các vùng biển, đảo.