Không gian văn hóa dân tộc Cơ Tu tại “Ngôi nhà chung”

Không gian văn hóa dân tộc Cơ Tu tại “Ngôi nhà chung”

Làng dân tộc Cơ Tu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) với nhà Gươl, nhà sàn, cây nêu, khung dệt vải…cùng với đồng bào dân tộc Cơ Tu đang sinh sống tại đây cùng tổng hòa tạo nên không gian văn hóa Cơ Tu đậm đà bản sắc giữa “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.