Đánh thức “kho báu” di sản văn hóa phi vật thể

Đánh thức “kho báu” di sản văn hóa phi vật thể

Nếu ví các di tích lịch sử, văn hóa là “mỏ vàng lộ thiên” phục vụ cho ngành du lịch phát triển, thì những nét đẹp văn hóa giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số được coi là “kho báu” di sản văn hóa phi vật thể.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội