Quốc hội: Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành trong công tác bảo vệ môi trường

Quốc hội: Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành trong công tác bảo vệ môi trường

Các ý kiến cũng thảo luận với việc kêu gọi xã hội hóa để bảo vệ môi trường.