Thừa Thiên Huế: Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị 5 di tích

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị 5 di tích

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích gồm: Quốc tử Giám, lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3), lăng vua Tự Đức (phần còn lại), Đàn Nam Giao (phần còn lại), điện Cần Chánh.