Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.