Rượu cần của người S’tiêng Bình Phước là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Rượu cần của người S’tiêng Bình Phước là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống “Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng tỉnh Bình Phước”.