Tìm hiểu văn hóa thời Lý - Trần qua chương trình tham quan miễn phí

Tìm hiểu văn hóa thời Lý - Trần qua chương trình tham quan miễn phí

Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Ngày 12-9, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bắt đầu tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề “Theo dòng lịch sử: Văn hóa Đại Việt thời Lý-Trần”.