Lần đầu phát hiện đàn voi có cả voi con ở Quảng Nam

Lần đầu phát hiện đàn voi có cả voi con ở Quảng Nam

Đàn voi 8 con trong đó có cả voi trưởng thành, voi bán trưởng thành và một con voi con lần đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Quảng Nam.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội