Nha Trang: Lắp đặt thiết bị chứa chất thải vệ sinh trên tàu du lịch

Cập nhật: 10/07/2017
Nguồn: VTC14
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội