Nha Trang: Lắp đặt thiết bị chứa chất thải vệ sinh trên tàu du lịch

Cập nhật: 10/07/2017
Nguồn: VTC14