TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
51 2050/QĐ-TTg 12/11/2014 Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
52 1646/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành ngày 20/8/2014 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
53 26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014 Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 28/5/2014: Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
54 1418/QĐ-UBND 04/07/2014 Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
55 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
56 403/QĐ-TTg 20/03/2014 Quyết định 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2014 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
57 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
58 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
59 179/2013-NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 179/2013-NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
60 2284/QĐ-TTg 26/11/2013 Quyết định 2284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/11/2013: Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc