Môi trường du lịch bị ô nhiễm vùng biển

Cập nhật: 05/09/2008

Bãi biển Bãi Cháy (Quảng Ninh)

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

 

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

 

Bán hàng rong ở bãi biển

Mỹ Khê (Đà Nẵng)

 

Bán hàng rong ở bãi biển

Mỹ Khê (Đà Nẵng)

 

Bãi biển Nhật Lệ (Quảng Bình)

 

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Bãi biển Đãi Lãnh (Khánh Hòa)

 

Bãi biển Đãi Lãnh (Khánh Hòa)

 

Bãi biển Đãi Lãnh (Khánh Hòa)

 

Bãi biển Đãi Lãnh (Khánh Hòa)