TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
11 06/NQ-CP 21/01/2021 Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
12 29/CT-TTg 23/07/2020 Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
13 45/2019/NĐ-CP 21/05/2019 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
14 106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Thông tư số 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
15 4788/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”
16 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
17 5539/BTNMT-TCMT 10/10/2018 Công văn 5539/BTNMT-TCMT năm 2018 về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa"
18 33/2018/TT-BTC 04/01/2018 Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài
19 1794/QĐ-BVHTTDL 27/04/2018 Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng
20 3889/QĐ-BKHCN 29/12/2017 Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia