Đức viện trợ 1,5 triệu Euro cho Đà Nẵng phát triển thành phố môi trường 

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức vừa quyết định viện trợ không hoàn lại trị giá 1.500.000 Euro cho dự án “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-thành phố môi trường”. Số tiền này sẽ được tài trợ cho UBND TP.Đà Nẵng theo cơ chế cấp phát từ ngân sách.

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: góp phần xây dựng hệ thống quy định của ngành du lịch Việt Nam nhằm quản lý và phát triển du lịch có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.- Mục tiêu cụ thể: Đề xuất các tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam, làm cơ sở cho đầu tư, phát triển các khu du lịch sinh thái theo định hướng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt