Tìm lộ trình thích hợp cho việc quản lý và tuần hoàn rác thải nhựa

Tìm lộ trình thích hợp cho việc quản lý và tuần hoàn rác thải nhựa

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) và Viện Nghiên cứu Nước Nauy (NAVI) vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Rác nhựa và Kinh tế tuần hoàn”.